Energetyka

Zużycie energii na świecie w ciągu ostatnich 25 lat zwiększyło się o 50% i nadal regularnie rośnie.  Najwięcej energii konsumują przemysł i duże miasta, które w sumie odpowiadają za 75% efektu cieplarnianego. Sytuacja ta zmusza kraje świata do dywersyfikacji źródeł energii, poprzez zmniejszenie w jej produkcji udziału węgla i gazu na rzecz OZE.

Inwestowanie w czystą energię pozwoli zatrzymać proces ocieplania się klimatu i jednocześnie zapewni bezpieczeństwo energetyczne, gdyż światowe zasoby złóż kopalnianych się kurczą.

Powszechnie do alternatywnych źródeł energii zaliczana jest energia wiatrowa, słoneczna i wodna oraz biopaliwa wytworzone z odpadów rolnych i energia geotermalna pochodząca pochodząca z wewnętrznych źródeł energii Ziemi, takich jak gejzery. Za odnawialną energię uznaje się także tę uzyskaną w wyniku udoskonalenia sposobów jej oszczędzania oraz usprawnienia procesu zarządzania nią poprzez automatyzację i cyfryzację zakładów przemysłowych.

Według danych GUS Polska najwięcej inwestuje w biopaliwa stałe i ciekłe oraz w elektrownie wiatrowe.

Pakiet klimatyczny Unii Europejskiej (3x20) zobowiązuje kraje członkowskie do uzyskania w 2020 roku 15% udziału OZE w zużyciu energii. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika jednak, że w 2017 roku udział ten obniżył się z 11,3% do 11%. Przyczyną tego jest spadku jest spowolnienie zużycia OZE, przy jednoczesnym ogólnym zwiększeniu zużycia energii (GUS)

Kraje Unii Europejskiej w różnym stopniu zbliżają się do celu wyznaczonego przez Pakiet Klimatyczny. Przykładowo, niski udział OZE odnotowano w Luksemburgu (6,2%), natomiast wysoki w Austrii (70,3%). Różnice między poszczególnymi krajami świadczą o różnicach w promowaniu czystej energii przez władze oraz o mniejszych lub większych możliwościach jej produkcji.

Obecne problemy klimatyczno-energetyczne zmuszają kraje świata do zwiększenia udziału OZE, co w dłuższej perspektywie przyniesie korzyści nie tylko dla środowiska. Wprowadzenie alternatywnych źródeł energii wiąże się ze wzmocnieniem społeczności lokalnych. W praktyce oznacza to stworzenie dodatkowych miejsc pracy i budowę wielu mniejszych, bezpieczniejszych zakładów produkujących czystą energię.

Polish Circular Hotspot przygotowuje dla samorządów i biznesu serię warsztatów dotyczącą odnawialnych źródeł energii i korzyści ekonomicznych z nimi związanych.