Przejście z liniowego na cyrkularny model w budownictwie – rola władz publicznych

2019-03-01

Podczas trzeciej debaty z cyklu dot. zrównoważonego rozwoju a poruszającej kwestię roli władz publicznych pojawiły się następujące wnioski:
•    Władze publiczne mogą pełnić wiodąca rolę we wdrażaniu budownictwa cyrkularnego w Polsce. Podczas debaty zidentyfikowano trzy podstawowe możliwości działań:
- Wykorzystanie zamówień publicznych w celu zwiększenia skali działań cyrkularnych,
- Wykorzystanie zamówień publicznych jako czynnika wspierającego innowacje,
- Pozafinansowe działania władz publicznych.


•    Wykorzystanie zamówień publicznych w celu zwiększenia zasięgu działań cyrkularnych w budownictwie mogłoby zwalczyć podstawowy problem jakim jest brak ekonomicznych efektów skali prowadzonej działalności cyrkularnej. W rezultacie możliwe byłoby zwiększenie popytu na rozwiązania zgodne z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego, co wymagałoby zwiększenia produkcji i powodowałoby osiągnięcie ekonomicznych efektów skali. Obniżenie ceny będące wynikiem tych działań mogłoby skutkować rozpowszechnieniem produktów i usług cyrkularnych w budownictwie wśród szerszego grona odbiorców.


•    Zaangażowanie finansowe władz publicznych w działania cyrkularne w budownictwie wymagałoby jednak standaryzacji zamówień pod kątem koncepcji cyrkularnych oraz konieczność specyfikacji opartej na wynikach, tak aby nie tworzyć barier dla innowacyjności.


•    Zamówienia publiczne są jednym z najważniejszych czynników innowacji w krajach rozwiniętych, natomiast jak wykazały warsztaty przeprowadzone podczas spotkania ich rola w sektorze budowlanym w Polsce jest marginalna. Jako jedną z zachęt, które mogłyby wesprzeć innowacje w budownictwie wskazane zostało branie pod uwagę całkowitych kosztów cyklu życia istniejących w prawodawstwie polskim lecz rzadko stosowane. Podstawowymi barierami okazało się być zbyt duże znaczenie ceny w zamówieniach publicznych oraz brak decyzyjności osób odpowiedzialnych za prowadzenie zamówienia.


•    Pozafinansowe działania władz publicznych w postaci długoterminowych analiz legislacyjnych działań cyrkularnych, których konsekwencją mogą być zmiany regulacyjne (na wzór programu Green Deal w Holandii) dodatkowo wspierałoby przedsięwzięcia cyrkularne w budownictwie.
 

Podsumowanie debaty