Miasta i regiony

Urbanizacja to jedno z kluczowych wyzwań naszych czasów. Około 70% światowej populacji mieszka obecnie na obszarach miejskich, a miasta odpowiadają za 67% globalnego zużycia energii i ponad 70% emisji gazów cieplarnianych.

Tak wysoki poziom urbanizacji generuje szereg wyzwań społecznych i środowiskowych, przede wszystkim dotyczących kwestii zanieczyszczenia. Jednak miasta nie mogą być postrzegane tylko jako te, które generują problemy, ale jako że są centrami wymiany wiedzy i doświadczeń, to mogą przyczyniać się do promocji i efektywnego wdrażania rozwiązań cyrkularnych w obrębie miasta i poza nim.

I właśnie dlatego miasta są kluczowymi obszarami zmian, ale przede wszystkim inspirowania procesów naprawczych oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Miasta, ze swymi zasobami ludzkimi i technologicznymi, mają zdolność do identyfikowania i implementowania rozwiązań cyrkularnych, mogą stać się liderami w procesie transformacji z gospodarki liniowej na cyrkularną, a co za tym idzie przyczyniać się do poprawy jakości środowiska i podnoszenia poziomu życia mieszkańców.

Ambicją programu Circle Cities jest wspieranie miast w identyfikowaniu problemów, ale przede wszystkim w określaniu szans związanych z gospodarką cyrkularną i wdrażaniu konkretnych rozwiązań. Wspieramy takie obszary jak: tworzenie nowych miejsc pracy, poprawa jakości środowiska, optymalizacja łańcucha dostaw, redukcja ilości odpadów, usprawnianie transportu publicznego czy podnoszenie poziomu życia społeczeństwa. Program Circle Cities jest prowadzony w ścisłej współpracy z samorządem, lokalną administracją i biznesem, łącząc w ten sposób interesy środowiskowe, polityczne i biznesowe. Relacje z biznesem nie tylko dostarczają strategicznych innowacji, ale także są gwarancją ich skutecznej implementacji, zaś powiązanie z lokalną agendą polityczną przyspiesza procesy związane z wdrażaniem rozwiązań gospodarki cyrkularnej.

Skan miast

Skan miasta to dogłębna analiza łańcuchów wartości, sektorów gospodarki oraz przepływu surowców pod kątem cyrkularności. Jest on realizowany w 4 etapach: analiza sytuacji społeczno-ekonomiczno–politycznej, badanie przepływu surowców w mieście, analiza wpływu innowacji na rozwój i funkcjonowanie miasta, przygotowanie strategii (Action Plan). W wyniku tego procesu powstaje mapa drogowa, która identyfikuje możliwości implementacji rozwiązań gospodarki cyrkularnej, a przede wszystkim jest pomocna w tworzeniu praktycznych i skalowanych rozwiązań.

Do tej pory na świecie przeprowadzono skany 15 miast, takich jak m.in. Amsterdam, Rotterdam, Glasgow, Barcelona. Proces ten okazał się niezwykle pomocny w doprowadzaniu miast i regionów do efektywnego wdrażania rozwiązań cyrkularnych.

Mamy ambicję, aby do tego grona dołączyły polskie miasta i właśnie w ramach Polish Circular Hotspot chcemy łączyć zainteresowane podmioty, by razem przeprowadzać procesy skanowania miast.

Ikonki

Ocena najsilniejszych sektorów gospodarki lokalnej oraz wskazanie obszarów, gdzie wola polityczna i ekonomiczna do zmian w kierunku gospodarki cyrkularnej jest największa.

Głównym wyzwaniem w tej fazie jest określenie sektorów i branż, które są lub mogą być zainteresowane transformacją. Kryteria wyboru obejmują poziomy zatrudnienia w danym sektorze, ich potencjał wzrostu i poziom specjalizacji miasta. Ważne dla regionu czy miasta jest uwzględnienie skutków społecznych tych zmian i ich wpływu na poszczególne sektory. Analizowane są również obszary, na które przeznaczanych jest najwięcej środków finansowych, i które są priorytetem w przyszłym rozwoju miasta. To może bowiem zapewnić skuteczność przejścia do gospodarki obiegu zamkniętego.

Analiza przepływu surowców w danym mieście, w wyniku czego powstaje tzw. Mapa Metabolizmu Miasta - wizualne przedstawienie procesów zachodzących w mieście. Ten etap zwany "metabolizmem" to analiza, w jaki sposób zasoby, materiały, energia i praca są "konsumowane" i "trawione" w całym mieście.

Jest to etap, podczas którego identyfikowane są najbardziej palące problemy środowiskowe. Oceniane jest, w jaki sposób zasoby są wykorzystywane w danej branży i co dzieje się z odpadami. Czy np. materiały są składowane czy recyklingowane? Dzięki analizie na tym etapie możliwe jest pokazanie, gdzie najlepiej zacząć optymalizację przepływu materiałów.

Na tym etapie przygotowana jest strategia rozpoczęcia transformacji w kierunku gospodarki cyrkularnej. Określa on, jakie konkretne strategie można zastosować, aby wzmacniać rozwój gospodarki cyrkularnej w mieście. Etap ten ma pokazać, jak powinien wyglądać dany sektor gospodarki w ramach gospodarki cyrkularnej oraz dostarcza praktyczne wskazówki i strategie, które pozwolą rozpocząć transformację miasta.

Action Plan - agenda działań jakie samorząd, lokalne społeczności i biznes muszą podjąć zarówno w okresie długo, jak i krótkoterminowym.

Stworzenie konkretnego punktu startowego dla miasta, aby rozpocząć przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym. Action Plan jest tworzony w celu zapewnienia przeglądu natychmiastowych działań, które zainteresowane strony muszą podjąć w bliższej i dalszej perspektywie czasowej.

Action Plan pozwala również pokazać jakie korzyści dla miasta będą wynikały z wprowadzania gospodarki cyrkularnej w poszczególnych branżach, np. ile pieniędzy, czasu i zasobów czy CO2 będzie można zaoszczędzić implementując poszczególne rozwiązania.