Strategie narodowe - Polska

Zgodnie z konkluzją Rady ds. Środowiska UE z czerwca 2016 r. regulacje nt. gospodarki obiegu zamkniętego powinny mieć swoją kontynuację na poziomie krajowym. W przypadku Polski opracowywany jest program w formie mapy drogowej wspierającej implementację gospodarki cyrkularnej. Obecnie dostępny jest jego projekt.

„Mapa drogowa – Transformacja w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym” wyznacza kierunki transformacji modelu gospodarki polskiej z liniowego na cyrkularny. W obecnie dostępnym projekcie wyznaczone są cztery polskie priorytety.

Kluczowe priorytety budowania gospodarki cyrkularnej w Polsce.

Gospodarka Obiegu Zamkniętego w Polsce

W celu realizacji wymienionych priorytetów w projekcie mapy drogowej wyróżniono działania w następujących obszarach:

Zwracana jest uwaga na potencjał ograniczenia generowania odpadów w działalności produkcyjnej i ich optymalnego zagospodarowania w innych procesach produkcyjnych w celu zwiększania opłacalności produkcji w Polsce i zmniejszenia jej negatywnego oddziaływania na środowisko. W celu spełnienia tego potencjału wyróżnione są następujące podobszary i konkretne działania w ramach nich:

  • Odpady z górnictwa, przemysłu przetwórczego i energetyki
  • Rozszerzona odpowiedzialność producenta
  • Środowiskowa ocena cyklu życia

Wśród wymienionych działań w tym obszarze znalazły się przede wszystkim działania zwiększające świadomość konsumentów oraz zmniejszające asymetrie informacji między podmiotami rynkowymi (zapewnienie dostępności informacji w zakresie naprawy i części zamiennych, lepsze egzekwowanie gwarancji, eliminowanie fałszywych twierdzeń dotyczących wpływu na środowisko, czy określenie maksymalnej przydatności do spożycia produktu bez szkody dla konsumenta i środowiska). Wysoki nacisk kładziony jest na edukację zakresie zrównoważonej konsumpcji prowadzoną na wszystkich etapach kształcenia a także  prawidłowe gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyróżnione podobszary to:

  • Odpady komunalne,
  • Marnotrawstwo żywności,
  • Edukacja

Rozwój biogospodarki powinien skutkować ograniczeniem negatywnego wpływu działalności gospodarczej (prowadzonej zgodnie z obecnym modelem) na środowisko naturalne.  Przyczynia się ponadto do powstania nowych miejsc pracy, w szczególności na obszarach wiejskich. Zidentyfikowane podobszary działań to:

  • Działania kluczowe w obszarze tworzenia warunków dla rozwoju biogospodarki
  • Działania w obszarze budowy lokalnych łańcuchów wartości i bazy surowcowej
  • Działania w obszarze energetyki
  • Działania w obszarze przemysłu

Strategia podnosi kwestię współpracy, nie tylko między konsumentami i producentami, ale  także wśród producentów między sobą oraz między przedsiębiorcami, naukowcami i     sektorem publicznym. Kooperacja ta stanowi kluczowy element cyrkularnych modeli     biznesowych. Istnieje duży potencjał kooperacji między wszystkimi interesariuszami, która     przykładowo może obejmować: współdzielenie produktów, wyników badań, technologii oraz     surowców. W konsekwencji tej współpracy znacząco rośnie produktywność zasobów.     Zwracana jest uwaga na podmioty ekonomii społecznej jako źródło nowych rozwiązań w     zakresie modeli biznesowych. Podmioty te dostarczają usług dopasowanych do potrzeb     społeczności, podnoszą ich świadomość oraz ograniczają wykluczenie społeczne.

Dowiedz się więcej