Dzień Innowacji podczas COP24

2018-12-05

COP24, czyli 24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ws. Zmian Klimatu to najważniejsze globalne forum poświęcone polityce klimatycznej. W tym roku gospodarzem tego prestiżowego wydarzenia są Katowice, które między 2 a 14 grudnia, będą miejscem debat i negocjacji z udziałem tysięcy gości z całego świata.


W ramach COP24, w Polskim Pawilonie, odbędzie się Dzień Innowacji (5.12), który będzie okazją do dyskusji w ekskluzywnym międzynarodowym gronie o gospodarce cyrkularnej i nowatorskich rozwiązaniach technologicznych. Gospodarzem tego wydarzenia jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, a INNOWO jest współorganizatorem i partnerem.


„To dla nas zaszczyt być partnerem tak ważnego wydarzenia, a przede wszystkim mieć swój wkład 
w międzynarodowej dyskusji na temat zmian klimatycznych. Jako organizacja pozarządowa, która podejmuje szereg inicjatyw w obszarze gospodarki cyrkularnej, chcemy mieć realny wpływ na zmiany dotyczące naszego środowiska”– mówi Agnieszka Sznyk, Prezes INNOWO.


Podczas Dnia Innowacji zostaną zorganizowane trzy sesje poświęcone gospodarce cyrkularnej, pokazujące działania przemysłu, administracji i organizacji pozarządowych na rzecz transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, które przyczyniają się do realizacji celów Porozumienia Paryskiego. 


Panel pokazujący wkład przemysłu skupi się na narzędziach przemysłu 4.0. Uniwersytet w Cambridge zaprezentuje opracowaną przez siebie metodykę, bazującą na zbieraniu danych nt. przepływów materiałowych, na podstawie których możliwa jest identyfikacja procesów nieoptymalnych pod względem wydajności energetycznej i materiałowej. Opracowane na podstawie metodyki narzędzie wpisuje się w strategię łagodzenia zmian klimatu, ponieważ jednym z najistotniejszych rezultatów optymalizacji przepływów materiałowych w przedsiębiorstwach będzie redukcja przemysłowej emisji CO2. Po prezentacji metodyki odbędzie się dyskusja poświęcona roli technologii przemysłu 4.0 w poprawianiu wydajności zasobowej i redukowaniu emisji gazów cieplarnianych oraz szansom i wyzwaniom związanym z wdrażaniem tych technologii.


Kolejna część wydarzenia poświęcona będzie roli administracji rządowej. Na przykładzie gminy Wieluń, zaprezentowany zostanie program pilotażowy dotyczący gospodarki cyrkularnej na terenach niezurbanizowanych. Przedstawiony zostanie również projekt Ministerstwa Środowiska - GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - mający na celu międzynarodowy transfer technologii, sprzyjających ochronie środowiska i rozwojowi gospodarczemu.


NGO-sy są ważnym partnerem w transformacji w kierunku GOZ przede wszystkim ze względu na to, że znają uwarunkowania lokalnych grup czy społeczności. Dzięki organizacjom pozarządowym możliwa jest ponadto współpraca podmiotów, być może na co dzień konkurujących ze sobą, ale które w rezultacie kooperacji i dostępu do wspólnych zasobów (wiedzy, doświadczeń, technologii)  mogą osiągnąć więcej dla GOZ, a także dla własnego rozwoju, niż pozostając poza platformą współpracy. 
W czasie panelu przedstawiciele czołowych NGO, jak m.in.  WWF, UNEP GRID, INNOWO, WISE Europa zajmujących się zrównoważonym rozwojem opowiedzą o swoich najciekawszych inicjatywach i projektach z obszaru gospodarki obiegu zamkniętego. 


Na zakończenie Dnia Innowacji wybrane firmy zaprezentują swoje nowatorskie rozwiązania 
i technologie.

Podczas trwania całego COP będzie można zapoznać się z działaniem recyklomatów, których zadaniem jest recyklowanie puszek oraz butelek PET. Jednak nie są to same urządzenia, a cały nowatorski Motywacyjny System Gospodarki Odpadami autorstwa EcoTech System. „Motywacyjny System Gospodarki Odpadami to niekonwencjonalne rozwiązanie w zakresie wdrażania Circular Economy i zmniejszania ilości odpadów komunalnych na wysypiskach. Naszą innowację można podsumować jednym zdaniem: wymieniamy śmieci na nagrody, zniżki i rabaty” – mówi Konrad Romek, Prezes EcoTech System. System ten polega na segregacji odpadów komunalnych "u źródła ”, a jego celem jest zmiana zachowań i przyzwyczajeń mieszkańców oraz powszechna edukacja z wykorzystaniem czynników motywacyjnych dzięki gwarantowanemu systemowi wymiany śmieci na nagrody, zniżki i rabaty. Każdy może korzystać z tego rozwiązania poprzez aplikację mobilną lub kartę użytkownika z kodem kreskowym. Recyklomat identyfikuje użytkownika skanując kod kreskowy, a następnie przypisuje ECO-punkty za wyrzucone odpady opakowaniowe. Użytkownicy mogą wymieniać zebrane ECO-punkty na nagrody, zniżki i rabaty, np. na bilety do kina czy zakupy.


Podczas COP partnerem EcoTech System jest Coca-Cola HBC Polska. „Minimalizowanie naszego wpływu na środowisko to jeden z kluczowych filarów strategii zrównoważonego rozwoju Coca-Cola. Oprócz ograniczania emisji CO2 czy zużycia wody do produkcji naszych napojów, podejmujemy działania, by zwiększyć selektywną zbiórkę i recykling opakowań po napojach, bo każde opakowanie to dla nas cenny surowiec. W Polsce już od 2009 roku stosujemy w naszych butelkach PET materiał pochodzący z recyklingu tzw. rPET. W 2018 roku Coca-Cola ogłosiła też swoją globalną ambicję „Świat bez odpadów” (ang. World Without Waste). Zakłada ona, że do 2030 roku nasze opakowania będą zawierać średnio 50% materiału z recyklingu, i że zbierzemy ekwiwalent 100% opakowań wprowadzanych przez nas na rynek. Jednym z kluczowych założeń tej wizji jest też współpraca z partnerami na rzecz rozwiązywania problemów związanych z zanieczyszczeniem odpadami opakowaniowymi i edukacji konsumentów. Dlatego też wspieramy nowatorskie i niekonwencjonalne rozwiązania, takie jak prezentowane przez INNOWO, które nie tylko dają wymierne korzyści dla środowiska, ale przede wszystkim służą edukacji i zmianie postaw społecznych” – podkreśla Katarzyna Borucka, Dyrektor ds. Korporacyjnych Coca-Cola HBC Polska.

Program Dnia Innowacji