Miasta i regiony

Urbanizacja to jedno z kluczowych wyzwań naszych czasów. Około 70% światowej populacji mieszka obecnie na obszarach miejskich, a miasta odpowiadają za 67% globalnego zużycia energii i ponad 70% emisji gazów cieplarnianych.

Tak wysoki poziom urbanizacji generuje szereg wyzwań społecznych i środowiskowych, przede wszystkim dotyczących kwestii zanieczyszczenia. Jednak miasta nie mogą być postrzegane tylko jako te, które generują problemy, ale jako że są centrami wymiany wiedzy i doświadczeń, to mogą przyczyniać się do promocji i efektywnego wdrażania rozwiązań cyrkularnych w obrębie miasta i poza nim.

I właśnie dlatego miasta są kluczowymi obszarami zmian, ale przede wszystkim inspirowania procesów naprawczych oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Miasta, ze swymi zasobami ludzkimi i technologicznymi, mają zdolność do identyfikowania i implementowania rozwiązań cyrkularnych, mogą stać się liderami w procesie transformacji z gospodarki liniowej na cyrkularną, a co za tym idzie przyczyniać się do poprawy jakości środowiska i podnoszenia poziomu życia mieszkańców.

 

Skan miast - Circular Cities Program

Circular Cities Program to program realizowany wspólnie przez Polish Circular Hotspot oraz Metabolic przy współfinansowaniu Fundacji MAVA.

W ramach projektu Circular Cities opracowano praktyczne, gotowe do wdrożenia strategie cyrkularne dla Lublina, Krakowa i Gdańska. Celem programu było przygotowanie analizy aktualnego przepływu odpadów w mieście i zbudowaniu strategii transformacji w kierunku gospodarki cyrkularnej. W ramach ponad rocznego projektu, finansowanego przez Fundację MAVA, przeprowadzono szereg analiz i konsultacji z lokalnymi społecznościami. Dokonano analizy zrównoważonego rozwoju, w tym analizy przepływu materiałów w kluczowych sektorach, ocenę interesariuszy i analizę przestrzenną, aby zidentyfikować praktyczne rozwiązania, które mogą wspierać transformację miast partnerskich w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. W kolejnym etapie zidentyfikowano mierzalne wskaźniki dopasowane do wizji rozwoju miasta.  Sporządzona została mapa typologii przestrzennej oraz lista konkretnych interwencji. W efekcie powstały długofalowe strategie cyrkularne, obejmujące różne obszary zarządzania miastem oraz gotowe do wdrożenia plany działania dla Krakowa, Lublina i Gdańsk.

Mamy nadzieję, że dzięki programowi miasta te zbudują zrównoważone strategie, które przyczynią się do efektywniejszego wykorzystania zasobów oraz zachowania ich wartości ekonomicznej w jak najdłuższym horyzoncie czasowym. Te wspólnie wypracowane strategie cyrkularne nie tylko ograniczą negatywne oddziaływanie na środowisko działaności człowieka, ale pozwolą także na osiągnięcie zysków finansowych, wygenerowanie nowych możliwości biznesowych i nowych perspektyw dla rozwoju miast.

Zapraszamy do zapoznania się z opracowanymi strategiami zamieszczonymi w sekcji aktualności!

 

 

 

Aktualności

Cyrkularna strategia dla Lublina

Gotowa do wdrożenia strategia cyrkularna dla Lublina, będąca rezultatem pracy Metabolic Institute i Innowo, we współpracy z władzami miasta, lokalnymi przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi. Rozpoczynając od analizy stanu obecnego opracowano wizję dla Lublina, a także konkretne inicjatywy, niejako tworzące ścieżkę do zrealizowania tej wizji. 

2021-04-16 więcej »

Cyrkularna strategia dla Krakowa

Rezultat prac Metabolic Institute i Innowo, we współpracy z władzami miasta, lokalnymi przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi w postaci gotowej do wdrożenia strategii cyrkularnej dla Krakowa. Zawiera analizę stanu obecnego Krakowa, na podstawie której zbudowano wizję i zaproponowano konkretne inicjatywy mające na celu jej realizację. 

2021-04-16 więcej »

Cyrkularna strategia dla Gdańska

Metabolic Institute i Innowo, po konsultacjach z interesariuszami na poziomie lokalnym, opracował gotowy do wdrożenia plan działań zmierzający do transformacji cyrkularnej Gdańska. Strategia cyrkularna dla Gdańska, składa się z analizy stanu obecnego, opracowania wizji dla miasta w przyszłości oraz konkretnych kroków i inicjatyw na drodze do realizacji tej wizji. 

2021-04-16 więcej »

Forum Circular Economy dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik zaprasza na Forum Circular Economy dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (6 czerwca br., Warszawa).

Współorganizatorami spotkania są : Samorząd Województwa Mazowieckiego i Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju.

2019-05-24 więcej »