Otwarte konsultacje wskaźników dla przemysłu

Szanowni Państwo,

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN wraz z Ministerstwem Rozwoju, Głównym Urzędem Statystycznym oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, realizuje projekt pn.: Opracowanie systemu wskaźników pomiarowych, umożliwiających ocenę postępu w transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wpływu gospodarki o obiegu zamkniętym na rozwój społeczno-gospodarczy na poziomie mezoekonomicznym (regionów) i makroekonomicznym (gospodarki narodowej). Akronim: oto-GOZ.

W związku z powyższym zwracamy się do przedstawicieli przedsiębiorstw aby wzięli udział w ankiecie, której celem jest określenie ważności wskaźników środowiskowych, społecznych i ekonomicznych, dzięki którym możliwa będzie ocena postępu realizacji gospodarki o obiegu  zamkniętym w Polsce w obecnym czasie i perspektywie najbliższych 5 lat.

Kwestionariusz skierowany jest do firm z branż: wydobywcza, energetyczna, budownictwo, chemia oraz sektor rolno-spożywczy.

Poniżej przesyłamy Państwu link do ankiety w wersji elektronicznej, ankietę można również wypełnić w wersji edytowalnej  i przesłać na adres e-mail: anowaczek@meeri.pl

https://forms.gle/16xE9FhAQciYq8Fs6

Bardzo dziękujemy za udział w ankiecie.


Wybory kluczowych wskaźników GOZ w poszczególnych branżach i perspektywie 5 lat.

Lp. Wskaźniki umożliwiające ocenę wpływu na rozwój GOZ Sektor wydobywczy Sektor energetyczny Sektor chemiczny Sektor budownictwo Sektor rolno-spożywczy
1. Wielkość zużycia surowców pierwotnych / na wielkość przychodów + + + +
2. Wielkość zużycia surowców wtórnych / na wielkość przychodów + +
3. Udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii + +
4. Wielkość zużycia wody / na wielkość przychodów +
5. Wielkość zużycia surowców krytycznych / na wielkość przychodów + + +
6. Sposób postępowania z odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami:
Wielkość wytworzonych odpadów
+ + + +
7. Ilość odpadów ponownie wykorzystanych + +
8. Ilość odpadów poddana recyklingowi + + +
9. Ilość odpadów poddana innym procesom odzysku + + +
10. Ilość odpadów poddana unieszkodliwieniu + + +
11. Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych + +
12. Wielkość wytworzonych produktów ubocznych +
13. Wielkość emisji CO2 + + +
14. Ślad węglowy + + + +
15. Ślad środowiskowy LCA + + + +
17. Udział w kosztach ogółem kosztów materiałowych i energii +
18. Kwota zainwestowana w projekty GOZ + + + +
19. Udział opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska/ kosztów ogółem +
21. Liczba posiadanych certyfikatów np. EMAS, deklaracje środowiskowe + + +
22. Liczba uzyskanych patentów GOZ
23. Liczba symbioz przemysłowych w celu wykorzystania/zagospodarowania odpadów + +
24. Opracowane strategie GOZ +
25. Liczba zamówień inwestycyjnych dostosowanych do GOZ + + +
26. Liczba osób przeszkolonych w zakresie GOZ + +

+ (wskaźnik oceniony jako bardzo ważny i ważny)
+ (wskaźnik oceniony jako ważny w perspektywie 5 lat)