best alexander mcqueen 55762 unisex fashionable shoes online shop.virtue in your watchmaking technique is considered the reasons for cheap top mens sexy underwear ice silk low waist briefs boxer breathed shorts underpants under $59.

Energetyka

Zużycie energii na świecie w ciągu ostatnich 25 lat zwiększyło się o 50% i nadal regularnie rośnie.  Najwięcej energii konsumują przemysł i duże miasta, które w sumie odpowiadają za 75% efektu cieplarnianego. Sytuacja ta zmusza kraje świata do dywersyfikacji źródeł energii, poprzez zmniejszenie w jej produkcji udziału węgla i gazu na rzecz OZE.

Inwestowanie w czystą energię pozwoli zatrzymać proces ocieplania się klimatu i jednocześnie zapewni bezpieczeństwo energetyczne, gdyż światowe zasoby złóż kopalnianych kurczą się.

Powszechnie do alternatywnych źródeł energii zaliczana jest energia wiatrowa, słoneczna i wodna oraz biopaliwa wytworzone z odpadów rolnych i energia geotermalna, pochodząca z wewnętrznych źródeł energii Ziemi, takich jak gejzery. Za odnawialną energię uznaje się także tę uzyskaną w wyniku udoskonalenia sposobów jej oszczędzania oraz usprawnienia procesu zarządzania nią poprzez automatyzację i cyfryzację zakładów przemysłowych.

Według danych GUS Polska najwięcej inwestuje w biopaliwa stałe i ciekłe oraz w elektrownie wiatrowe.

Pakiet klimatyczny Unii Europejskiej (3x20) zobowiązuje kraje członkowskie do uzyskania w 2020 roku 15% udziału OZE w zużyciu energii. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika jednak, że w 2017 roku udział ten obniżył się z 11,3% do 11%. Przyczyną tego spadku jest spowolnienie zużycia OZE, przy jednoczesnym ogólnym zwiększeniu zużycia energii (GUS).

Kraje Unii Europejskiej w różnym stopniu zbliżają się do celu wyznaczonego przez Pakiet Klimatyczny. Przykładowo, niski udział OZE odnotowano w Luksemburgu (6,2%), natomiast wysoki w Austrii (70,3%). Różnice między poszczególnymi krajami świadczą o różnicach w promowaniu czystej energii przez władze oraz o mniejszych lub większych możliwościach jej produkcji.

Obecne problemy klimatyczno-energetyczne zmuszają kraje świata do zwiększenia udziału OZE, co w dłuższej perspektywie przyniesie korzyści nie tylko dla środowiska. Wprowadzenie alternatywnych źródeł energii wiąże się ze wzmocnieniem społeczności lokalnych. W praktyce oznacza to stworzenie dodatkowych miejsc pracy i budowę wielu mniejszych, bezpieczniejszych zakładów produkujących czystą energię.