Projekt OTO-GOZ

Opracowanie systemu wskaźników pomiarowych, umożliwiajacych ocenę postępu w transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wpływu gospodarki o obiegu zamkniętym na rozwój społeczno-gospodarczy napoziomie mezoekonomicznym (regionów) i makroekonomicznym (gospodarki narodowej).

Celem projektu oto-GOZ jest opracowanie zestawu wskaźników pomiarowych (tzw. indeksów GOZ), umożliwiających ocenę postępu w transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz ocenę wpływu gospodarki o obiegu zamkniętym na rozwój społeczno-gospodarczy na poziomie mezoekonomicznym (regionów) i makroekonomicznym (gospodarki narodowej). Projekt realizowany jest przez Konsorcjum, którego Liderem jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii a pozostali partnerzy to Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Główny Urząd Statystyczny oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Projekt realizowany jest w dwóch fazach: W fazie badawczej (faza A) opracowana zostanie definicja GOZ dostosowana do polskich uwarunkowań, wskazane zostaną obszary GOZ o priorytetowym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego, wskazane zostaną mierniki i wskaźniki odnoszące się do zagadnień GOZ, a także zostaną opracowane tzw. „indeksy GOZ” tj. zagregowane wskaźniki GOZ (do pomiaru transformacji w kierunku GOZ i oceny wpływu GOZ na rozwój społeczno-gospodarczy), które zostaną wykorzystane w praktyce w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. W fazie przygotowań wyników badań naukowych do zastosowania w praktyce (faza B) opracowane indeksy GOZ zostaną przetestowanie i wdrożone w wybranych polskich dokumentach planistycznych na poziomie lokalnym (w strategii miasta Kraków oraz w strategii Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A.), regionalnym (w strategii Województwa Małopolskiego) i krajowym (integracja z Mapą drogową Transformacji w kierunku GOZ). Uwzględnienie indeksów GOZ w dokumentach planistycznych/strategicznych na poziomie regionalnym i krajowym stanie się bodźcem do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz umożliwi monitorowanie przechodzenia na GOZ w Polsce.

Projekt wspólfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach pierwszego konkursu na projekty otwarte w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG.

Opracowanie wskaźników pomiarowych umożliwiających ocenę postępu w tarnsformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wpływu gospodarki o obiegu zamkniętym na rozwój społeczno-gospodarczy na poziomie mezoekonomicznym (regionów) i makroekonomicznym (gospodarki narodowej).

Akronim oto - GOZ

Informacje na temat gospodarki o obiegu zamkniętym z perspektywy Unii Europejskiej znajdują się na European Circular Economy Stakeholder Platform https://circulareconomy.europa.eu/platform/

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami opracowanymi w ramach projektu oto-GOZ (linki dostępne po prawej stronie) oraz materiałami z konferencji "GOZ - racjonalne gospodarowanie zasobami".

Partnerzy

Image Description
Image Description
Image Description
Image Description