„Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami”

Racławice, 24– 25.11.2021 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji w formule hybrydowej pn. „Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami”, zaplanowanej jest w  dniach 24-25.11.2021 r.  w Hotelu Mercure Racławice Dosłońce Conference & SPA.

Jest to już piąte spotkanie dotyczące tematyki gospodarki o obiegu zamkniętym organizowane przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN – Pracownię Badań Strategicznych. 

Konferencja realizowana jest w ramach projektu oto-GOZ „Opracowanie systemu wskaźników pomiarowych, umożliwiających ocenę postępu w transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wpływu gospodarki o obiegu zamkniętym na rozwój społeczno-gospodarczy na poziomie mezoekonomicznym (regionów) i makro-ekonomicznym (gospodarki narodowej) współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w I konkursie programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.  Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń oraz prezentacja działań wspierających i promujących rozwiązania zgodne z założeniami GOZ. Przyspieszenie prac nad wdrożeniem rozwiązań zgodnych z GOZ jest konieczne, nie tylko ze względu na zaostrzające się regulacje w zakresie ochrony środowiska, ale zwiększenie konkurencyjności i sprostanie oczekiwaniom konsumentów. Proponowane działania i kierunki strategiczne prezentowane są zarówno na forum UE w założeniach Europejskiego Zielonego Ładu, jak i Polski. GOZ jest już ważnym i horyzontalnym działaniem uwzględnionym w polityce przemysłowej, Krajowym Planie Odbudowy oraz nowych programach finansowych na lata 2021-2027, np. FENIKS Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, czy FENG Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.  Prowadzone badania i analizy, np. PARP, wskazują iż w Polsce jest nadal brak wiedzy (luka kompetencyjna) i pełnej świadomości uczestników rynku w zakresie inicjowania, wdrożenia i tworzenia nowych modeli biznesowych GOZ. Niezbędne są zatem działania promocyjne i edukacyjne oraz właściwe regulacje prawne lub działania sektora publicznego stymulujące rozwój i wdrażanie GOZ.

Proponowana tematyka konferencji obejmuje zatem szerokie spektrum tematyczne

Gospodarka o obiegu zamkniętym – monitorowanie i finansowanie rozwiązań w nowej perspektywie finansowej 2021-2027
•    Możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla działań z zakresu GOZ w nowym okresie programowania 
•    Monitoring i raportowanie działań GOZ – modele, wskaźniki, certyfikaty
•    Modele biznesowe GOZ, np. symbioza, współdziałanie
•    Wykorzystanie narzędzi informatycznych w GOZ, platformy, bazy danych 
•    Produkty, usługi GOZ 
Gospodarka o obiegu zamkniętym w miastach i regionach 
•    Strategie i polityki regionalne – rola GOZ 
•    Wyzwania, bariery i korzyści dla miast i regionów
•    Edukacja ekologiczna
Racjonalne wykorzystanie surowców i zagospodarowanie odpadów
•    Surowce z odpadów – przykłady i dobre praktyki prawne i organizacyjne  
•    Proekologiczne rozwiązania technologiczne racjonalnego wykorzystania materiałów i odpadów 
•    Dobre praktyki wdrażania GOZ 

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie: http://konferencja-pan.pl/rejestracja2021

oraz poniżej:

 

Prelegenci 

Prosimy o przesyłanie propozycji prezentacji, które będą przedstawiane na sesji plenarnej  (15 minut) lub posterowej (3 minuty postery elektroniczne) – tytuł i streszczenie (około 200 słów). Streszczenia będą drukowane w materiałach konferencyjnych. Przewidujemy również dyskusje panelowe – zapraszamy do składania propozycji tematycznych. Istnieje możliwość publikacji wyników badań w monografii lub rekomendacji do wybranych czasopism.

Udział w obradach

Udział w sesjach jest bezpłatny – organizatorzy zapewniają udział w obradach, przerwach kawowych, obiadach - bez noclegów.  Dla członków komitetu konferencji, autorów prezentacji, moderatorów organizatorzy zapewniają dodatkowo noclegi. 

Ważne daty:

•    Przesłanie streszczeń i informacji o produktach lub usługach: do 15.10.2021
•    Akceptacja artykułów: do 25.10.2021
•    Nadesłanie finalnych wersji prezentacji: do 15.11.2021
•    Przedłożenie pełnego tekstu referatu (dla zainteresowanych): do 31.12.2021

 

Partnerzy

Projekt finasowany ze środków: